หลักสูตรการนวดไทย800ชั่วโมง

หลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง
เรียนวันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. สัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นเวลา 2 ปี
เนื้อหาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  1.1 กายวิภาคศาสตร์
  1.2 การปฐมพยาบาล
  1.3 สุขภาพจิต
  1.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา
2. หมวดวิชาการแพทย์แผนไทย
  2.1 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
  2.2 เวชกรรมไทยเบื้องต้น
  2.3 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
  2.4 ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วย
3. หมวดวิชาการนวดไทย
  3.1 ทฤษฎีการนวดไทย
  3.2 หลักพื้นฐานการนวดไทย
  3.3 ความเจ็บปวด
  3.4 สมุฏฐานโรคและการวินิจฉัย
  3.5 การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเส้นสิบ
  3.6 การนวดไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
  3.7 การนวดไทยบำบัด 1-4
  3.8 การนวดไทยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ 1-2
4. หมวดวิชากฎหมาย จริยธรรม และสังคม
  4.1 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
  4.2 ระบบสุขภาพ
  4.3 ศาสนธรรมกับสุขภาพ
5. หมวดวิชาเลือกเสรี สายวิชาชีพ
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รายงานผู้ป่วย 100 ราย)
เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร จบหลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดไทย และสถาบันจะส่งรายชื่อเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาการแพทย์แผนไทย
เมื่อสอบผ่านสามารถขอใบอนุญาตเพื่อเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยได้