มุมมองแพทย์แผนไทยกายวิภาคและสรีรวิทยา
มุมมองแพทย์แผนไทยกายวิภาคและสรีรวิทยา
ทบทวนความรู้เตรียมสอบสภาฯ

สถาบันฯมุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทย พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัย และการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับวิชาการแพทย์แผนไทยสู่สากล มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ เพื่อสร้างบุคคลากรทางการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองฯ สอนวิชาชีพแพทย์แผนไทย, นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สอนแพทย์ไทยทุกหลักสูตร มีประกาศนียบัตรถูกต้องโรงเรียนและสมาคมฯ ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ราคาไม่แพง เพื่อช่วยเหลือคนไทยและสังคมไทย