หลักสูตรเวชกรรมไทย

หลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
เรียนวันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. เรียนวันธรรมดา หรือ วันเสาร์-อาทิตย์เป็นเวลา 3 ปี
เนื้อหาในหลักสูตร
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
  1.1 ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย
  1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
  1.3 หลักการวิจัยเบื้องต้น
  1.4 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
  1.5 กายวิภาคศาสตร์
2. กลุ่มวิชาชีพ
  2.1 เภสัชกรรมไทย 1-3
  2.2 เวชกรรมไทย 1-4
  2.3 การนวดไทย 1-2
3. วิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
  3.1 ฝึกปฏิบัติขั้นตอนในการซักประวัติและตรวจวินิจฉัยโรค
  3.2 ฝึกปฏิบัติรักษาโรคโดยการจ่ายยา และนวดบำบัดตามกลุ่มอาการโรค เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร จบหลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย และสถาบันจะส่งรายชื่อเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาการแพทย์แผนไทย
เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถขออนุญาตเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยหรือทำงานในคลินิกแพทย์แผนไทยได้