หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย

หลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย

เรียนวันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. เรียนวันธรรมดา หรือ เสาร์-อาทิตย์

เนื้อหาในหลักสูตร
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
  1.1 ปรัชญาและพื้นฐานวิชาชีพ
  1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
  1.3 กายวิภาคศาสตร์
2. เภสัชกรรมไทย 1
3. เวชกรรมไทย 1
4. การผดุงครรภ์ไทย 1
5. การผดุงครรภ์ไทย 2
6. การนวดไทย 1
7. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร จบหลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทผดุงครรภ์ไทย และสถาบันจะส่งรายชื่อเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาการแพทย์แผนไทย เมื่อสอบผ่านสามารถปฏิบัติงานในคลินิกแพทย์แผนไทยได้