หลักสูตรเภสัชกรรมไทย

หลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย

เรียนวันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. เรียนวันธรรดา หรือ เสาร์-อาทิตย์เป็นเวลา 2 ปี 
เนื้อหาในหลักสูตร
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
  1.1 ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย
  1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
  1.3 หลักการวิจัยเบื้องต้น
  1.4 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
  1.5 กายวิภาคศาสตร์
2. กลุ่มวิชาชีพ
  2.1 เภสัชกรรมไทย 1-4
3. วิชาการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
  3.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1-2

เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร จบหลักสูตรวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย และสถาบันจะส่งรายชื่อเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาการแพทย์แผนไทย
เมื่อสอบผ่านสามารถขออนุญาตเปิดร้านขายยาไทยหรือทำงานในโรงงานผลิตยาแผนไทยได้